روش های حفاظتی فردی:
روش حفاظت پوست : از تماس با سیمان مرطوب پرهیز کنید. اگر تماس اتفاق افتاد سریعاً ناحیه آلوده را با آب و مواد شوینده شستشو دهید. زمانیکه تماس دراز مدت با سیمان مرطوب اتفاق می افتد ، از لباسهای غیر قابل نفوذ و دستکش های غیر قابل نفوذ برای جلوگیری از تماس پوستی استفاده کنید.
روش حفاظت از چشم : زمانیکه در انجام فعالیتها گرد و غبار سیمان و یا کلینکر می تواند با چشم تماس داشته باشد از عینکهای ایمنی شیشه ای با بغل بند و یا عینک ایمنی استفاده کنید.

مدت نگهداری سیمان :
حداکثر زمان نگهداری سیمان پرتلند بصورت فله ۶ ماه و سیمان پاکتی ۳ ماه می باشد. پس از آن باید قبل از مصرف مجدداً مورد آزمون و انطباق با استاندارد قرار گیرد.
احتیاط های لازم در حمل ، نگهداری و انبارش محصول :
الف- بنابر قوانین و مقررات حمل و نقل (DOT  ) یا ( TDG ) سیمان پرتلند در زمره مواد و محصولات خطرناک محسوب نمی گردد.
ب- از بونکر یا کامیونت مناسب جهت حمل یا دفع سیمان استفاده گردد.
ج- سیمان را تا زمان مصرف در محل خشک نگهداری نمائید.
د- سیمان در محلی نگهداری شود که در معرض باد شدید نبوده و محل توسط هواکش تهویه گردد.
ه- از اعمالی که باعث پخش شدن گرد و غبار سیمان در هوا می شود پرهیز کنید.
و- از تنفس گرد وغبار و یا پوستی با تماس آن خودداری کنید. لباسهای آغشته به گرد و غبار سیمان را ، از تن خارج کنید و یا لباسهائی را که با مایعات سیمانی آلوده شده قبل از استفاده مجدد بشوئید.