خط مشی سیستم های مدیریتی
شرکت سیمان مدلل

شرکت سیمان مدلل، یکی از بزرگترین تولیدکننده و عرضه کننده‌های انواع سیمان خاکستری، واقع دراستان کرمانشاه با دو خط تولید کلینکر هریک به ظرفیت ۳۵۰۰ تن درروز، متکی‌بر رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی‌بر ریسک، گامی بلند درجهت بهبود وحفظ عملکرد سازمان درراستای حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان، عملکرد زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، سلامت کارکنان و همچنین مصرف بهینه وکارآمد انرژی درراستای انطباق با الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد، برداشته است. لذا این سازمان خود را متعهد به رعایت موارد زیر می‌داند:

• رعایت الزامات قانونی وسایر الزامات قابل کاربرد مرتبط با کیفیت، جنبه‌های زیست‌محیطی،ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین مرتبط با بازدهی، استفاده و مصارف انرژی، ضمن توجه به انتظارات منطقی طرف‌های ذینفع
• بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه باتوجه‌به الزامات قانونی، نیازها و انتظارات قابل کاربرد مشتریان و سایر طرف‌های ذینفع
• تلاش درپیشگیری از مصدومیت وبیماری‌های شغلی، بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، حذف و یا کاهش ریسک‌ها و خطرات این حوزه و همچنین ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت
• حفاظت ازمحیط‌زیست با‌توجه‌به ماهیت سازمان، پیشگیری ازآلودگی و بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت زیست‌محیطی
• حصول اطمینان ازتعیین، فراهم‌آوری، نگهداری مناسب اطلاعات و منابع مورد نیاز، پشتیبانی از تامین تجهیزات و خدمات پربازده و همچنین طرح‌ریزی فعالیت‌های مرتبط با دستیابی به اهداف انرژی و بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت انرژی
• ایجاد زیرساخت‌های مناسب فرآیندها به‌منظور تحقق ماموریت سیمان مدلل )تولید انواع سیمان خاکستری)
• جلب انگیزش و مشاوره و مشارکت کارکنان در اثربخشی سیستم‌های مدیریتی جاری از طریق نظام مشارکت کارکنان و سایر روش‌های قابل کاربرد
همچنین متناسب با ماهیت، مقاصد وجهت‌گیری راهبردی سازمان درچارچوب موارد زیر اقدام به تعریف اهداف سازمانی می‌نماید:
۱. کنترل و کاهش انحراف پارامترهای کیفی محصول، تلاش جهت حفظ شرایط مطلوب، تولید اقتصادی سیمان با بهره‌وری مناسب )ازطریق افزایش ظرفیت،کاهش توقفات، کاهش هزینه‌های تولید(
۲. مدیریت و تلاش در جهت کاهش ریسک‌های سازمانی و همچنین اثرات نامطلوب فعالیت‌های عملیاتی حین کار، بیماری شغلی، جنبه‌های زیست‌محیطی با رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی‌بر ریسک
۳. به‌کارگیری مهارت و توسعه توانمندی منابع انسانی در قالب ساختار سازمانی مناسب در جهت بهبود مستمر تمامی فرآیندها ازطریق آموزش‌های هدفمند
۴. توسعه و نگهداشت فضای سبز و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه مواد و بهره‌وری بهینه و کارآمد از منابع انرژی )الکتریکی و فسیلی(
۵. برقراری محیط کاری آراسته، پاک و ایمن برمبنای نظام آراستگی محیط کار، ازطریق شناسایی، کنترل و کاهش ریسک‌های ایمنی، بهداشتی و جنبه‌های زیست‌محیطی کارخانه و فرهنگ‌سازی درکلیه سطوح سازمان
۶. مدیریت اثربخش دارایی‌های فیزیکی از طریق به‌روزآوری، نگهداری و تامین تجهیزات و طراحی محیط‌های کاری، قابل کاربرد و پربازده انرژی

به‌منظوردستیابی به تعهدات و اهداف فوق، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018 و همچنین سیستم مدیریت انرژی مبتنی‌بر استاندارد ISO50001:2018 و نظام آراستگی محیط کار (۵S)، درکلیه سطوح به اجرا درآورده و خود را پیوسته نسبت به اثربخشی و بهبود مداوم آن متعهد می‌داند.

اینجانب علی‌اکبر معبدی با اعتقاد کامل و عزمی راسخ نسبت به پیاده‌سازی، نگهداشت و به‌روزآوری موارد فوق و اثربخشی سیستم‌های مدیریتی جاری سازمان متعهد بوده و بر یکایک همکاران شرکت لازم است ضمن درک صحیح آن، درجهت برآورد و حفظ الزامات استانداردها وسیستم‌های مدیریتی مذکور تلاش و مشارکت نموده و درجایگاه سازمانی خویش در جهت بهبود مداوم آن کوشش نمایند.