خط مشی

شرکت سیمان مدلل، یکی از بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده های انواع سیمان خاکستری واقع در استان کرمانشاه با دو خط تولید هر یک به ظرفیت ۳۵۰۰ تن در روز، متکی بررویکرد فرایندی و تفکر مبتنی بر ریسک، گامی بلند در جهت بهبودو حفظ عملکرد سازمان درکیفیت محصولات، توانمندی سازمان در ارتقا رضایتمشتریان، عملکرد زیست محیطی، ایمنی وبهداشت حرفه ای، سلامت کارکنانو همچنین مصرف بهینه و کارآمدانرژی در راستای انطباق با الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد، برداشتهاست. لذا این سازمان خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند:

 • رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد مرتبط با کیفیت، جنبه های زیست محیطی،ایمنی وبهداشت شغلیو همچنین مرتبط با بازدهی، استفاده و مصارف انرژی؛ ضمن توجه به انتظارات منطقی طرف های ذینفع
 • بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت با توجه به الزامات قانونی، نیازها،و انتظارات قابل کاربردمشتریان و سایر طرف های ذینفع؛
 • تلاش در پیشگیری ازمصدومیت و بیماری شغلی، بهبود مداومعملکرد سیستم مدیریت ایمنیو بهداشت شغلی، کاهش ریسک ها و خطرات این حوزه و همچنین ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت؛
 • حفاظت از محیط زیست با توجه به ماهیت سازمان، پیشگیری از آلودگی و بهبود مداومعملکرد سیستم مدیریت زیست محیطی
 • حصول اطمینان از تعیین، فراهم آوری، نگهداری و تخصیص مناسب اطلاعات و منابع مورد نیاز، پشتیبانی از تامین محصولات و خدمات پربازدهو همچنین طرح ریزی فعالیتهای مرتبط با دستیابی به اهداف انرژی و بهبود مداوم عملکرد سیستم مدیریت انرژی
 • ایجاد زیر ساخت های مناسب فرایند ها به منظور تحقق ماموریت سیمان سامان، تولید انواع سیمان خاکستری؛
 • جلب انگیزش و مشارکت کارکنان در اثربخشی سیستم های مدیریتی جاری از طریق نظام مشارکت کارکنان و سایر روش های قابل کاربرد؛

همچنین متناسب با ماهیت،مقاصد و جهت گیری راهبردی سازمان در چارچوب موارد زیر اقدام به تعریف اهداف سازمانی می نماید:

 1. کنترل و کاهش انحراف های پارامترهای کیفی محصول، تولید اقتصادی سیمان با بهره وری مناسب (از طریق افزایش ظرفیت، کاهش توقفات، کاهش هزینه های تولید) و همچنین تامین پاکت در داخل کارخانه جهت حضور موثر در بازار های داخلی و خارجی؛
 2. مدیریت و کاهش ریسک های سازمانی و همچنین اثرات نامطلوب فعالیت های عملیاتی حین کار، بیماری های شغلی، جنبه های زیست محیطی، مدیریت پسماند با رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛
 3. بکارگیری مهارت و توسعه توانمندی منابع انسانی در قالب ساختار سازمانی مناسب در جهت بهبود مستمر تمامی فرایند هااز طریق آموزشهای هدفمند؛
 4. توسعه و نگهداشت فضای سبز و مدیریت منابع آب، مصرف بهینه مواد وبهره برداری بهینه و کارآمد ازمنابع انرژی (الکتریکی و فسیلی)
 5. برقراری محیط کاری آراسته، پاک و ایمن بر مبنای نظام آراستگی محیط کار، از طریق شناسایی، کنترل و کاهش ریسک های ایمنی، بهداشتی وجنبه های زیست محیطیکارخانهو فرهنگ سازی در کلیه سطوح سازمان؛
 6. مدیریت اثربخش دارایی های فیزیکی از طریق به روزآوری، نگهداری و تامین تجهیزات و طراحی محیط های کاری ، قابل کاربرد و پربازده انرژی

به منظور دستیابی به تعهدات و اهداف فوق،این شرکت سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) را منطبق با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001:2018و همچنین سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001: 2018و نظام آراستگی محیط کار (۵Sدر کلیه سطوح  به اجرا در آورده و خود را پیوسته نسبت بهاثر بخشی و بهبود مداومآن متعهد می داند.

اینجانب علی اکبر معبدی با اعتقاد کامل و عزمی راسخ نسبت به پیاده سازی، نگهداشت و به روز آوری موارد فوق و اثربخشی سیستمهای مدیریتی جاری سازمان متعهد بوده و بر یکایک همکاران شرکت لازم است ضمندرک صحیح آن، در جهت برآورد و حفظ الزامات استاندارد ها و سیستم های مدیریتی مذکورتلاش و مشارکت نموده و در جایگاه سازمانی خویش در جهت بهبود مداوم آن کوشش نمایند.