15 طرح عمراني ورزش و جوانان توسط گروه صنعتي خير و نيک انديش مدلل در مناطق مختلف استان کرمانشاه احداث و بهره برداري رسيد.در اين خصوص روز جمعه مورخ 99/11/17 طي مراسمي با حضور وزير محترم ورزش و جوانان جناب آقاي دکتر سلطاني فر ،جناب آقاي مهندس بازوند استاندار محترم کرمانشاه و جناب آقاي مهندس گراوندي مدير عامل محترم شرکت صنايع سيمان سامان غرب و جمعي از مديران استاني افتتاح گرديد
04 03
02 01